Camelia, Brussels emancipatiehuis

Camelia is een emancipatiehuis dat werkt aan de zelfontplooiing van de deelnemers en aan hun maatschappelijke emancipatie en participatie. Camelia creëert een omgeving waar mensen zich welkom en thuis voelen en stemt haar aanbod af op de noden die de deelnemers zelf aangeven.Wat betekent integratie en emancipatie voor ons.Emancipatie is een bevrijdingsproces dat kan leiden tot autonomie, zelfstandigheid en welbevinden. Dit kan zowel op individuele ontplooiing van een persoon zijn als de maatschappelijke positieverandering van een groep in de maatschappij. Een eerste stap is bewustwording van de eigen positie, de verhoudingen waarbinnen een individu of groep functioneert. Vervolgens verwerft men inzicht in wat de eigen mogelijkheden zijn, hoe men tot meer zelfbeschikking kan komen.Integratie is een proces tot participatie aan de samenleving met behoud van eigen culturele achtergrond. Het betekent dat er stilaan een verbondenheid ontstaat met de samenleving waarin men zich wil integreren. Dit kan alleen maar als  het individu in staat is om zich met de nieuwe samenleving te verbinden en als de samenleving openstaat, voldoende informatie en kansen geeft. Een individu kan zich maar opnieuw thuis voelen in zijn nieuwe land wanneer een tolerantie en respect bestaat voor elkaars eigenheid ongeacht de sociale afkomst, cultuur en de religie.Emancipatie en integratie gaan hand in hand. Zonder emancipatie is er van integratie geen sprake en zo ook omgekeerd. We zien emancipatie als een motor/ startblok van integratie.

Wat betekent dit voor het publiek van Link=Brussel
Een groot deel van het doelpubliek van Link=Brussel heeft af te rekenen met structurele nadelen op verschillende vlakken tegelijk: etnische-culturele achtergrond, taalbarrières, opleiding, socio-economische positie, gender, administratieve problemen, gebrek aan kansen,….

Administratieve problemen en gebrek aan info en dialoog op maat
Voor een groot deel van het publiek van Link=Brussel heerst er een grote onduidelijkheid over de werking van diverse instanties zoals bijv. OCMW, scholen , Electrabel enz. Onze doelgroep kampt met administratieve problemen ten gevolge van een gebrekkige communicatie met de contactpersonen van deze instellingen.

Daarnaast is (er) een gebrek aan sociale ondersteuning en kennis van de werking van de Belgische arbeidsmarkt (bijv. wat is een CV, waartoe dient een motivatiebrief, hoe werk zoeken,….) een struikelblok, wat hun kansen op doorstromen vermindert.

Sociaal- emotionele problemen
Bij gebrek aan integratie komen basisbehoeften van mensen in het gedrang, dat creëert op haar beurt sociaal-emotionele problemen.

Mensen voelen zich onwennig of zijn onzeker, voelen zich uitgesloten, zijn angstig en twijfelen aan zichzelf. Vaak is een netwerk weggevallen en voelen ze zich eenzaam. Deze sociaal-emotionele problemen kunnen mensen in die mate blokkeren dat het voor hen zeer moeilijk wordt hun leven krachtdadig in handen te nemen (een taal leren, een plan opstellen, sociale vaardigheden ontwikkelen etc.).

Het is een signaal dat wezenlijke basisbehoeften onder druk komen te staan: materiële en financiële veiligheid, duidelijkheid, behoefte aan erkenning, zichzelf als kundig ervaren, het gevoel een aanvaarde burger te zijn, laat staan de behoeften aan affectie, warmte enz.

Opdat een individu iets kan bijleren, zich kan integreren of emanciperen is het belangrijk dat deze persoon nog een band heeft met zichzelf, vertrouwen heeft dat de gebroken ‘LINK’ hersteld kan worden, en dat hij kan steunen op anderen.

Besluit:

Als besluit kunnen we stellen dat ons doelpubliek zich “in de marge, in een andere samenleving” bevindt.
Wanneer er geen verbondenheid, geen ‘LINK’ meer bestaat met de samenleving uit zich dat in het verdwijnen van de zingevingsystemen, overschakelen op overlevingstrategie, het teloorgang van een sociaal netwerk, van banden; vervreemding: kloof tussen gewone en geïnstitutionaliseerde wereld; vervreemding van zichzelf.

De uitdaging blijft dan het terug verbinden, en de balans herstellen

Doelstelling : bevorderen van integratie en emancipatie

Link=Brussel richt zich tot alle maatschappelijk kwetsbare mensen in de Brusselse samenleving, in het bijzonder mensen die horen tot etnisch-culturele minderheden. De mensen van onze doelgroep hebben gemeenschappelijk dat hun ‘Link’ met de samenleving onderbroken of verstoord is. Wij gaan de uitdaging aan om deze mensen te helpen uitzoeken hoe ze zich (opnieuw) kunnen verbinden. Dit versterkt de sociale cohesie en stimuleert solidariteit.

De diversiteit van ons doelpubliek is een gegeven. We streven ernaar dat iedereen zich welkom voelt.
Emancipatie kan niet van buitenaf opgelegd of geforceerd worden. Het dient juist uit te gaan van het individu en de groep zelf. Link=Brussel wil dan ook een aanbod doen dat afgestemd is op de noden die de deelnemers zelf aangeven. In eerste instantie willen we een omgeving creëren waarin mensen zich thuis voelen. Hierdoor worden dingen bespreekbaar. Individuele vragen krijgen veel aandacht, maar we trachten tegelijk de maatschappelijke context en verwachtingen hierbij te betrekken.

Mensen die niet dadelijk doorverwezen kunnen worden en aangeven het niet alleen te kunnen, kunnen doorgaan naar de volgende etappe binnen Link=Brussel. Ze kunnen dan zich inschrijven voor een vorming,  ze kunnen deelnemen aan infomomenten en genieten van opvoedingsondersteuning. Deze drie steunblokken zijn met elkaar verbonden, maar kunnen ook los van elkaar geconsulteerd worden.

Methode: werken met drie steunblokken

1. De vormingen

Het betreft vormingen rond taal (Nederlands, Frans en bijhorende discussietafels), computerles, creatieve activiteiten, sport,…. Zij worden op een laagdrempelige manier georganiseerd. Ze bieden een antwoord op een tekort aan aangepaste vormingen voor sociaal-emotioneel zwakkeren. Deze doelgroep kenmerkt zich door zich moeilijk te kunnen inpassen in reguliere vormingen. Ze hebben, naast het effectieve lespakket, nood aan een luisterend oor waar ze stoom kunnen afblazen. Door op verhaal te komen, kunnen ze hun geest leeg maken en leerstof opnemen.

2.Info en doorverwijzing
Via infomomenten worden thema’s aangeboden die direct aansluiten bij de behoeften van de doelgroep.

Doorverwijzing; een ingang tot …

Doorverwijzing is een belangrijk onderdeel van ons werk. Het betekent dat een nieuwe stap moet gezet worden. Het is van uiterst belang dat die nieuwe stap een stap vooruit is. Daarom is een gerichte doorverwijzing naar gepaste instanties juist zo belangrijk. Het pas terug gewonnen vertrouwen is nog wankel. Eén misstap kan voor hen terug naar af betekenen.

Indien nodig maken we samen een afspraak of begeleiden we de mensen ter plaatse.

3.Opvoedingsondersteuning
De opvoedingsondersteuning heeft als doel de ouders steun te bieden bij het opvoeden van hun kinderen. Dit gebeurt via een moedergroep, resp. een vadergroep.
Vanuit de dagelijkse beleving van de ouders willen we de vaders en moeders activeren om zelf oplossingen te zoeken die voor hen bruikbaar zijn. Op deze wijze versterken we hun pedagogische draagkracht en vaardigheden, versterken we hun zelfvertrouwen.
Vanuit preventief standpunt bekeken kunnen ernstige gezinsproblemen voorkomen worden door praktische hulp of doorverwijzing.

 

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s